Vídeos


Parlem d'invertebrats i vertebrats!

Si volem treballar el tema dels vertebrats i invertebrats, podem utilitzar diversos vídeos que ens ofereix la xarxa, però en particular podria recomanar el canal anomenat La Eduteca que es troba en Youtube.

Els vídeos utilitzen imatges bastant reals i al mateix temps animades, el llenguatge és clar i directe, per tant, el missatge que intenta transmetre és més clar i al mateix  nivell cognitiu dels nens i nenes.

Personalment, he fet servir diversos vídeos d'aquest canal per ajudar-me a explicar algun aspecte en concret a nens i nenes.

Ara bé deixo el link del tema dels vertebrats i els invertebrats:

                

                
3 abril de 2015

Un vídeo interessant de com podem comunicar amb el web: Encara que no sigui un vídeo expressament per transmetre les ciències, considero important com a mestres entendre el significat de la realització d'un web i intentar que sigui el més eficaç possible. 

Aquest vídeo està a càrrec de Clara Guasch, especialista en estratègia de continguts, i parla com a concepte principal, entendre la paraula "Web com a conversa entre el centre i les famílies o més gent interessada en trobar informació aquí". 

Una conversa, on es ressòl preguntes, es transmeten missatges i es desperta interès entre aquesta relació. 
A partir d'aquí, dóna 3 ítems perquè aquesta comunicació sigui eficaç, com ara: 

1- tenir en compte l'usuari, amb qui conversem.(mestres d'altres escoles, famílies que ja pertanyen al centre, famílies que volen conèixer l'escola, alumnes, etc.), per tant cal saber si estem responen les preguntes d'aquests usuaris. En aquest cas, veure si aquest blog, o el nostre blog personal, està enfocat per resoldre els dubtes sobre ciència o bé del tema central. 

2- L'escola, que volem transmetre com a escola (informar, a mostrar la realitat de l'escola, a augmentar matricules, etc), tenir molt clar els objectius ens ajudarà a transmetre la informació adequada. En aquest cas, fent aquest blog, el que intent es transmetre és mostrar que no és difícil barrejar les Tics i les ciències, i trobant eines per internet i fent aquesta recopilació, crec que està clar, que vull informar sobre les possibilitats que n'hi han. 

La identitat, com volem que ens vegin els usuaris del web. Exemple: textos molt formals, pot transmetre fredor i distància. "la identitat no s'explica, es transmet" Pel que respecte al meu blog, considero que no és massa formal, però si que és una pàgina seriosa que conté informació verídica i utilitzable. 

3- El llenguatge, a internet llegim molta informació, i s'ha de poder llegir i trobar la informació molt ràpidament, per això és important redactar textos clars i concisos. 


Considero doncs, que és un vídeo interessant, que no només ajuda als centres, sinó a qualsevol persona que vulgui fer un web o qualsevol portal d'internet.                  7 abril de 2015


Parlem de fotosíntesi

Si volem presentar i descobrir el tema de la fotosíntesi, aquest post serà interessant.

Amb anterioritat he compartit algun vídeo interessant per ensenyar als alumnes, però buscant informació sobre altres vídeos de ciències, he trobat un altre interessant per acompanyar l'explicació pel que fa a aquest tema.

El vídeo de Forestman, és molt il·lustratiu i a cada moment que intervé s'acompanya de la imatge per facilitar una recepció eficaç del missatge.

Pel que fa a la informació que proporciona el vídeo, a més de l'explicació de la fotosíntesi, trobo important que: realitza relacions entre noms d'arbres, els problemes o beneficis que poden existir en la fotosíntesi i part de la realitat cap al que no es veu a simple vista en aquest procés.

Per tant, trobo que a més d'explicar el tema central, tracta diversos temes relacionats, que fa que els alumnes s'involucrin més en aquest procés tan important.

Seguint amb la mateixa línia, si observem més enllà, podrem veure que el vídeo transmet valors per respectar el planeta, i per tant, crea consciència en els més petits.

                 

Video des de Youtube per Forestman, més informació a Clic 18 abril de 2015

Quines coses s'haurien d'ensenyar i aprendre avui? 

Aquest vídeo és una entrevista al Dr. Matemàtiques i intel·ligència artificial David Perkins , on bàsicament se centra en  Quines coses s'haurien d'ensenyar i aprendre avui? 

Ara bé afirma que el problema és cap a on es dirigeix el món actual, cap a on caminen els nostres estudiants? Què e ensenyem per al futur? Aquest és el desafiament, educar pel desconegut.

Tradicionalment l'educació té a veure amb educar pel conegut, la qual cosa coneixem, aquestes habilitats. Hem de reconèixer que l'educació té a veure amb educar per al món desconegut, aquest món actual tan canviant, on la gent s'ha de comunicar d'una manera sofisticada, preveure, planejar, etc.

"Hi ha dos problemes de l'educació: el problema de l'enginyeria, Com ensenyem el que volem ensenyar? Com fer-ho de la manera més eficaç possible? I el problema de la metafísica, Què ensenyar?" Postman, N. 1995 La fi de l'educació (La fi presa com la finalitat).
Aquestes dues preguntes són importants, però afirma que s'està oblidant el què ensenyar i se li dóna molta importància a la metodologia. Afirma que fa 50 anys s'ensenyava el mateix que actualment, llavors es pot veure que s'obliden, si aquests temes tenen importància en l'actualitat o en el futur dels estudiants.
Considero que són afirmacions molt certes i com a estudiant que he estat i sóc actualment, crec que les situacions han anat canviant, tant les ideologies com les tendències, per tant, els temes, haurien de ser un punt important per ser qüestionat en el tema sobre, què ensenyar a les aules actuals.

Els problemes que teníem abans pot ser que tinguin altres maneres de ser resolts, la informació i les ajudes són diferents, per tant s'ha de treballar més amb les eines que tenim i canviar els continguts que es transmeten per poder treure profit no només a les eines, sinó al temps en el qual l'infant es troba al centre.

Per tant, els nens i nenes dels nostres centres, s'estan preparant per al món que està aquí fora? Aquell món on l'opina que les millors ofertes de treball tenen a veure amb "comunicació, raonament i col·laboració sofisticada" i en el qual afirma que el sistema actual educatiu que està preparant a aquests nens i nenes "ja no funciona molt bé en la societat actual".

Llavors proposa en el vídeo, que en lloc d'educar pel "conegut", hauríem d'educar pel "desconegut", és a dir, que avui es preparin als alumnes amb més flexibilitat, on puguin afrontar la seva vida personal i social que poden encaminar moltes adreces. Davant això, al meu entendre, és donar-los eines que puguin ser utilitzades de diferents maneres, que mitjançant la reflexió i la flexibilitat, puguin convertir-se en ajudes per superar les diferents situacions que se li presentin al llarg de la seva vida personal, laboral i social.

               


18 abril de 2015

La Competència Digital per Jordi Adell

Jordi Adell  i la seva visió pel que respecte a la competència digital, parla de l'escola com a resposta per la formació d'infants que puguin aprendre durant tota la seva vida. A més afegeix, la competència digital és més que la utilització de la tecnologia.


1-Competència informacional: ens parla d'aquelles habilitats i destreses que cal tenir per a treballar amb la informació, cercar, accedir, gestionar-la, etc. I després crear i difondre aquesta informació. Una frase interessant sobre aquest tema: "Abans érem espectadors crítics, ara som directors de cinema".

2-Competència tecnològica: d'utilització de les eines que la tecnologia ens ofereix. Càmeres de vídeo, ordinadors, mòbils, tauletes, GPS, Ebooks, etc. La tecnologia que ens envolta i de la qual cada vegada som més dependents.

3- Competència alfabetitzacions múltiples: vivim en una societat audiovisual, on hauria de ser subjecte d'informació, l'escola no forma espectadors crítics, ja que no forma espectadors en diferents formes a l'aspecte oral o literal (s'ignoren llenguatge sonor, imatges, vídeos, etc.) i no només haurien de ser espectadors sinó autors.

4- Competència cognitiva genèrica: solucionar problemes, que a vegades no està bé formulada.

5- Competència Ciutadania digital: Preparació per relacionar correctament el món virtual i el món físic. Relacionar els drets i obligacions de respecte, bon comportament i responsabilitats en les dues situacions i mereixen la mateixa importància.

Considero que aquest vídeo està molt bé plantejat, ja que ens obre el pensament, i ens dirigeix cap altres aspectes on no estan usualment encaminats els beneficis de la Competència Digital, per tant, podem parlar d'infants que puguin ser ciutadans lliures, crítics, i que s'integrin i ajudin a transformar el món que tenen davant. Tot allò mitjançant estratègies didàctiques adequades i adaptades al món actual en el qual vivim. Metodologies que no tenen a veure amb recitacions, i respostes preestablertes, sinó que respostes que es troben dins d'un món desconegut, exactament d'allò que ens parlava David Perkins en l'entrada sobre Quines coses s'haurien d'ensenyar i aprendre avui? Per tant, podem veure la relació entre allò que vol dir realment la competència digital i el que hauria de ser la seva pràctica a les aules.

Com a conclusió prenc una frase seva dient: "Tenim molta informació, però estem millor informats actualment? Sabem convertir aquesta informació en coneixement?

            

18 abril de 2015

Presentació de l'espai referent al desplegament de la competència digital 

Aquest vídeo ens parla sobre el desplagament de la competència digital, entendre l'objectiu que persegueix, a més de reflexionar i entendre que no només aquesta competència està relacionada amb la utilització dels ordinadors. 

Per tant, par dient que l'objectiu :"És que tots els alumnes puguin assolir els coneixements digitals necessaris per tal que es pugui desenvolupar com a ciutadà en una societat altament tecnificada".
Està parlant llavors de ciutadans que sapigan desenvolpar-se dins la seva societat canviant, de manera que aplica uns coneixements versàtils que se'l permeten fer.  

A l'aula sobre la tecnologia digital intervenen tres escenaris diferents:

  • Aprendre de la tecnologia: Llegir un article de la Wikipedia en classe (recursos, llibres de text, digitals, etc) Aquest no està contemplat en les competències digitals.
  • Aprendre sobre la tecnologia: Un exemple seria un alumne que edita un article de la Wikipedia (objecte d'aprenentatge).
  • Aprendre amb la tecnologia: un exemple és un alumne que també està treballant amb la Wikipedia però està fent un mapa conceptual, utilitzant altres programes específics d'elaboració de mapes conceptuals, per tal d'extreure unes idees claus d'aquest article de la Wikipedia (Entorns d'aprenentatge).


Tant el currículum de primària com de secundària comparteixen les mateixes 4 dimensions per tal d'ensenyar les TICs a les escoles:


  1. Dimensió que versa en aprendre sobre la tecnologia.
  2. Dimensió que versa en aprendre amb la tecnologia.
  3. Dimensió que versa en aprendre amb la tecnologia.
  4. Dimensió que versa en aprendre amb i sobre la tecnologia.


Aquestes dimensions acullen competències que són acollides tant pel currículum de primària, com de secundària.

Orientacions metodològiques:

Valor afegit: No fa falta utilitzar les tecnologies si no et dóna un valor afegit respecte a no fer-les servir. Estalvi d'energia, propiciar el treball cooperatiu, l'ús d'estratègies cognitives de nivell superior.

En tot lloc i moment: Els mestres són responsables de la competència digital de l'alumnat, s'ha d'aprofitar situacions quotidianes útils, en la vida de l'alumnat i escolar.

Aprenentatge entre iguals: propicia el treball cooperatiu a l'aula (Entorns d'aprenentatge hi ha molts al núvol), el mestre fa un paper de guia a l'aula, proposa i llença reptes atractius als seus alumnes.

Aprenentatge personalitzat: recorre camins diferents i obtenint resultats diferents, de manera que puguin utilitzar les seves pròpies intel·ligències preferents i respectar el seu ritme evolutiu.

De forma natural: aprenentatges significatius per ells, que parteixen dels seus interessos i els motivi.

Aprenentatge no formal: aprofitar els coneixements dels infants en entorns informals, el mestre no ha de pretendre saber més que els seus alumnes, justament ha d'aprofitar els coneixements que ells tenen per posar-les el toc més acadèmic.

Aprenentatge al llarg de la vida: l'aprenentatge no s'acaba en l'etapa escolar, i ha de donar eines per què puguin fer-lo, criteris de cerca a Internet, habilitats de treball col·laboratiu, etc. tant per a primària com a secundària.

Ens porta a una realitat inherent, el fet que els infants sapigan més que el mestre i que es pugui veure d'una altre manera per tal de poder aconseguir més aprenentatges d'aquell mateix concepte, el fet d'aprendre segons els teus interessos, i al teu ritme, sense la necessitat de estar repetint sense entendre i sense descobrir de diverses maneres un mateix concepte, el fet d'acceptar que no tots aconseguim el mateix i poder compartir-lo, però també tenir molt clar que si no aporta cap valor afegit, no té sentit fer servir les TICS, per exemple quan es treballen les textures i conceptes amb mètode Montessori, un cop es pugui viure aquest procés, crec que es pot passar a la part més virtual, aquell que mitjançant el so, es pugui recordar el que s'ha fet abans.

Considero que totes aquestes orientacions orientacions són necessaries en aquest moment de la societat i que són interessants treballar-les informar-se abans de opinar i actuar a l'aula. 20 abril 2015

PLE (Entorn personal d'aprenentatge) Personal Learning Environment

PLE, el podem definir com: "És el conjunt d'eines, fonts d'informació i  connexions  que cada persona utilitza de forma assídua per aprendre".

Pot ser que no sigui molt visible però està a tot arreu amb els dispositius mòbils, les targetes, les connexions wifi i l'accés des de qualsevol lloc a qualsevol part des d'internet ens trobem que les oportunitats d'aprenentatge i els llocs per aprendre avui, són qualsevol lloc i els temps són avui, qualsevol moment.

El vídeo és molt interessant, permet que entenguem, la importància d'informar-nos, crear i compartir informació, ja que així no només aprens tu sinó tots aquells que estan a la xarxa.

Hi ha diverses parts que m'han cridat l'atenció com per exemple l'esquema sobre l'espai personal d'aprenentatge, on estic jo i aquelles persones que saben més que jo, i li intervinc pel qual hi ha aquest feedback de comunicació que permet que tots creixem.
Esquema per entendre l'espai personal d'aprenentatge:


Així mateix ens parla de les parts d'aquest entorn d'aprenentatge, especificant que està conformat per tres bàsicament:  1. Accedim i gestionem la informació: relacionats amb buscar, adquirir, gestionar, utilitzar i administrar la informació.
  2. part per crear eines i compartir-la(creació d'informació): modificar, crear exnovo i difondre la informació utilitzant múltiples formats i múltiples canals.
  3. Relació amb uns altres. (més important) xarxa personal d'aprenentatge: eines que utilitzem per comunicar-nos i col·laborar amb uns altres, altres persones de les quals aprenem és a dir, els contactes en xarxes socials, amb els quals es comunica i s'utilitza per prendre.


Moltes vegades, no ens parem a pensar dels nostres Entorns Personals d'Aprenentatge, de les maneres com aprenem, interactuem i la com ens movem a la xarxa, i pot ser que precisament ens falti alguna cosa per poder completar aquests entorns d'aprenentatge, pot ser que estiguem desaprofitant aquests recursos que tenim davant, o senzillament tenim entorns d'aprenentatge i ens sabem moure molt bé en ells sense saber-ho.

Em quedo amb aquesta frase que diu Jordi Adell: "La conversa és de fet més important que els continguts, de la pròpia conversa", és precisament el que fem amb aquests entorns d'aprenentatge, parlar amb el món i aprendre d'ell.

Considero que és un vídeo interessant i que mereix dedicar uns minuts per analitzar-ho i tractar de treure-li el millor profit a aquesta informació.

           

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada