Articles

8 març de 2015

Estudi realizat a Chile

L'article comença amb el títol " Enseñanza de las ciencias con uso de TIC en escuelas urbano marginales de bajo rendimiento escolar

Un article que enfoca el desig per aprendre les ciències en educació bàsica mitjançant l’ús de les TIC. 

Es tracta d’un estudi realitzar a quatre escoles a Chile, on a cadascuna de les escoles es va agafar una part de la classe per treballar amb les TIC, i l’atra meitat va seguir els seus ensenyaments amb la metodologia tradicional, tot allò seguit pel mateix professor. 

L’experiencia es va desenvolupar durant 5 setmanes fent les observacions continues del projecte. 
Es va veure llavots, com el projecte va donar resultats:
Les TIC milloren la motivació dels alumnes, les relacions a l’interior de l’aula, permeten un major aprofundiment dels contiguts en menor temps i generen alta disposició a treballar amb les tecnologies per part dels professors/es, a més va haver-hi un increment en els aprenentatges (conceptualització, relació i aplicació).

Un exemple d'una de les taules resum de diferències significatives a l'escola n3. 
Control : mietat de classe amb aprenentatge tradicional
Experimental: meitat de classe amb aprenentatge amb les TIC.
Per tant, allò va demostrar que si es fa una adequada estructuració de les classes, una capacitació apropiada dels professors i la confecció del material didàctic, tot allò recolçat per les TIC, es pot aconseguir efectes significatius sobre el procès d’esenyament- aprenentatge de l’alumnat. 

L'article demostra que encara que sigui un barri amb dificultats socials i econòmiques és possible ajudar a la població. És qüestió d'organitzar-se, informar-se, reciclar-se com a mestres i intentar trobar aquests mitjans físics que ens facin possibles l'adquisició de les eines. Deixant clar que no només es produeix aprenentatge amb les eines físiques, sinó que per contra és necessari la motivació del mestre, i les tècniques que utilitzi per transmetre aquests coneixements i maneres de fer educatives.

Així mateix, donar una educació de qualitat, és un dret que han de tenir tots els nens i nenes de tot el món , per tant, si aquest grup de recerca ha pogut veure els resultats positius que genera a l'escola, solament falten el desig, per poder multiplicar aquest projecte en totes les escoles de tot el món.


Per saber- ne més  del projecte aquí 2 Abril de 2015
Ús eficaç de les TIC en l'ensenyament aprenentatge de les ciències a l'escola

Aquest article tracta d'eines que encara no són pròpies de  Educació primària, el concept i la finalitat es molt interessant, d'aquesta manera es pot veure com es possible treballar les ciències a l'escola, encara que allò sigui treballar més i demanar més actualització en tots els aspectes.

El tema objecte de l'article és la utilització eficaç de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’ensenyament - aprenentatge de les ciències. El treball se centra en les TIC que es considera que poden contribuir de manera específica en l’àmbit de les ciències i més lligades a l’activitat científica, en concret:
  • Simulacions com els applets de Java i altres recursos didàctics interactius que es troben a la xarxa (Internet)
  • Programes de simulació com l’Interactive Physics o programes exe que es poden descarregar i instal·lar
  • Experimentació assistida per ordinador (MBL-Micro-computer based laboratory) amb sensors connectats a una interfície i amb un programa per al tractament de dades, en concret les interfícies i programa anomenats MULTILOG-MULTILAB de les aules de noves tecnologies per a les ciències,
  • Programes d’anàlisi i tractament de dades de seqüències de vídeo digital (VBL- Video based laboratory)

Amb l’expressió “ús eficaç” de les TIC es vol fer referència a la utilització d’aquest tipus de recursos mitjançant activitats amb uns objectius didàctics concrets, i inserides en un cicle d’aprenentatge, és a dir, amb la finalitat d’afavorir que els alumnes aprenguin ciències. Cal tenir present que la utilització d’una nova tecnologia no garanteix una millora en l’aprenentatge dels alumnes. 

Només es pot aconseguir una millora si es plantegen activitats que afavoreixin que els alumnes s’enfrontin a les seves dificultats i, orientats pel professorat, avancin en el seu procés d’aprenentatge.

Amb aquest treball es pretén facilitar la incorporació de les TIC que s’ha esmentat en la Física i Química del Batxillerat i les Ciències de la Naturalesa de l’ESO. Per aconseguir una utilització eficaç d’aquestes TIC en l’aprenentatge de les ciències el treball es basa en les consideracions del marc de treball que s’indiquen en l’apartat 1.4. i per promoure’n la incorporació, es seleccionen i classifiquen un conjunt d’activitats i recursos i s’elaboren propostes d’activitats per facilitar al professorat la seva utilització. 

Aquest conjunt de recursos i activitats es troba a disposició del professorat en un espai web que es planteja com un espai interactiu que podria utilitzar-se com a eina de suport i formació contínua del professorat.


Per saber-ne més del treball : Clic aquí 7 abril de 2015


Aquest article esmena la possibilitat d'utilitzar vídeos per exercitar l'escriptura en ciència, produir infografies com a activitats de tancament, emprar vídeos com a motivadors, buscar informació per resoldre problemes i beneficiar-se amb la utilització de simuladors són algunes de les propostes que es desprenen del curs Ensenyar Ciències Naturals amb TIC d'educ.ar, en aquest cas, dirigit a docents de nivell primari. 

Liliana Haydée Perini, capacitadora de Química, i coautora del curs, senyala en aquesta nota diferents propostes concretes per a la integració de tecnologia en el dictat de classes 
de Ciències Naturals a l'escola primària. 


Perini té com a base per a la capacitació, el lema: "Quan es parla d'integrar les TIC com  a eines mediadores en la construcció del coneixement primer ha d'haver-hi una problematització d'aquestes eines per part del docent". 


Vol dir llavors que, el docent abans d'ensenyar o utilitzar eines amb els infants, ha de saber quins són els problemes més rellevants que planteja un contingut en concret. 

Una vegada això és clar, es poden pensar en les possibles eines que resoldran millor aquest problema i per tant generarà en els nens i nenes, aprenentatges més significatius. 

Parla així mateix llavors, de buscar la informació, el fet no només de buscar informació i copiar-la, i si és el cas deixar-la en un mateix format de lletra.  
A tot això Perini, emfatitza a realitzar l'activitat de cerca, però amb una fi, el d'aprendre realment. 

També parla d'utilitzar diverses eines per a l'aprenentatge, com per exemple simuladors, utilitzar infografies i remixar un vídeo, totes per tractar les ciències.

Al meu entendre, el fet d'utilitzar simuladors, ajuda al fet que el nen experimenti una situació que pot ser real, però baix control i sense riscos per a ells i elles. 

Fer un vídeo d'una informació, ja no és només haver entès el tema, debatut o ben comentat.  Es pot dir que és crear a partir d'una informació. 

Aquí és on es pot realment veure com ha assimilat el nen o la nena, tota la informació que se li ha donat sobre un tema determinat. 

Armar una infografia, vindria relacionat amb l'elaboració d'un vídeo, és concretar, seleccionar, seqüenciar, informacions, per tant, requereix un treball més complex i més beneficiós  per a l'alumne, que no per exemple, fer una sopa de lletres. 

Trobada que l'article és interessant i té idees que es pot aprofitar a les nostres aules, no només dóna informació, sinó que també dóna eines per contrastar aquelles idees.


Accedeix a l'article sencer a Clic 

20 abril 2015


LA INTEGRACIÓ DE LES TICs EN CIÈNCIES NATURALS

Aquest article parla sobre la importància d'integrar les ciències naturals amb els recursos que disposem actualment.
Sabem que hi ha moltes persones a favor en què les ciències naturals a l'educació bàsica i mitjana, dins l'activitat científica és molt important, i per tant l'educació actual amb els recursos, ha de respondre a això.

Així mateix, indica l'article que és aquí on podem trobar la qüestió: " El debat s'ha centrat cap a com millorar l'educació de tots els estudiants en Ciències perquè, d'una banda, puguin comprendre el món altament tecnològic en el qual viuen i participar activament en ell; i per l'altre, oferir eines fonamentals pels qui per curiositat o gust vegin en les Ciències una opció professional.
Per tant, és quan es plantegen en molts països reformar la seva educació pel que fa a aquesta assignatura.

L'article, per la seva banda afirma que acadèmics i investigadors tracten de determinar quins són les millors pràctiques en l'ensenyament de les ciències naturals:

  • Els estudiants necessiten oportunitats per explorar el significat que té la Ciència en les seves vides;
  • L'estudi de la Ciència ha d'incloure fer ciència, preguntant i descobrint i, no limitant-se simplement a cobrir un material d'estudi;
  • L'aprenentatge mitjançant la indagació científica implica desenvolupar habilitats de recerca com a esbrinament, observació, organització de dades, explicació, reflexió i acció;
Entre punts, podríem destacar:
  • L'ensenyament de la Ciència ha d'aprofitar els desenvolupaments en TIC per facilitar i accelerar la recopilació i l'anàlisi de dades (en molts casos les TIC permeten realitzar nous tipus d'anàlisis abans impossibles d'efectuar);
  • Aprendre ciències significa integrar en elles lectura, escriptura, expressió oral, matemàtiques i tecnologia.


Ara bé, el currículum ja parla d'ensenyar i involucrar als nens en el seu aprenentatge, a exercir practiques amb materials científics, que permetin per tant activitats d'indagació i extraccions cada vegada més complexes.

Per tant amb les noves tecnologies, amb els recursos que hi ha en l'àmbit actual, podem permetre que els nens aprenguin fent, en aquest article es troben una varietat d'aplicacions i projectes de diversos cursos, que ajuden a complir aquest objectiu, classes en les quals, es puguin plantejar hipòtesis, prenguin nota, observin, entrevistin, enquestin, facin servir diferents instruments, mesurin, quantifiquin, observin conductes d'animals i persones, etc.
Ja que, tot això no és introduir al nen en un ordinador, és tenir nens amb més possibilitats d'aprenentatges, tenir coneixements més sòlids, contrastats i que puguin opinar, compartir, parlar de les seves experiències i així mateix escoltar, llegir o veure les d'altres persones.
  


20 abril 2015
Ensenyar Ciències Naturals amb TIC

En aquest article proposen les netbooks perquè l'alumne per mitjà de la indagació pugui realitzar diverses activitats, segons afirma Pablo Salomón.

Es refereixen a donar-li eines al nen perquè ell, mitjançant les seves habilitats que es van desenvolupant amb les Tics i un guia, pugui reconèixer quan un conjunt de dades és útil per sostenir una afirmació, el que pot suposar afirmar alguna cosa, les diferents qüestions que poden sorgir a partir d'aquesta recerca, etc.

Per tant, mitjançant les Tics el que es plantegen és la resolució de problemes, per desenvolupar en els alumnes aquestes habilitats que li serviran per ser més competents en els temps actuals.

Al meu entendre, és totalment necessari començar amb aquest pensament, com a mestre, ja que, els temps han anat canviant sigui , para ben o per malament, per tant, també han de canviar les maneres de preparar als alumnes a aquests nous temps, ja que si les exigències per als futurs treballs són unes altres, les estratègies per desenvolupar aquestes habilitats han de canviar, han d'adaptar-se a aquestes noves maneres de fer.

Treballar amb aquests instruments, ajuda així mateix no solament al nen o al futur adult, sinó que també ajuda al planeta, permet un estalvi de paper, el qual pot ser aprofitat en altres situacions que sigui més precís.
Més informació aquí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada